Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Normy olejov
Normy olejov
14.12.2013

Motorový olej je technologicky veľmi zložitý výrobok, vlastnosti ktorého sú klasifikované radom

technických parametrov. Pre výber optimálneho motorového oleja z hľadiska konečného

používateľa však stačia iba dve základné špecifikácie, a to jeho viskozita a výkonnostná

kategória.

1. Viskozita

Viskozita (čiže miera vnútorného trenia) mazacieho oleja nie je konštantná veličina, ale mení sa

v závislosti od vonkajších podmienok. Počas činnosti motora prichádza k zmenám teploty a

tlaku a je žiadúce, aby sa viskozita oleja v týchto podmienkach menila čo najmenej. Závislosť

viskozity oleja od teploty je vyjadrená tzv. viskozitným indexom (VI). Čím vyššia je hodnota VI,

tým menej sa mení viskozita pri zmenách teploty motora a tým je olej kvalitnejší. Viskozitný

index býva uvedený v katalógoch výrobcov automobilových mazív.

Pre bežné označenie viskozitných vlastností motorového oleja sa používa výlučne klasifikácia

SAE (Society of Automotive Engineers, USA). Táto norma používa pre klasifikáciu olejov 6

zimných tried (označených číslom a písmenom „W“) a 5 letných tried (označených číslom).

Číslo je len názvom triedy a nevyjadruje vztah k žiadnej fyzikálnej veličine.

Zimné triedy*: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W a 25W

Letné triedy*: 20, 30, 40, 50 a 60

*) norma SAE J300

Zimné označenie vymedzuje tzv. štartovatelnosť motora pri nízkych teplotách. Všeobecne platí,

že čím nižšie je číslo zimnej triedy, tým nižšia môže byt teplota okolia pri zachovaní tekutosti

oleja dostatočnej pre ľahké štartovanie motora (t. j. olej nie je príliš „hustý“). Oleje 0W umožňujú

bezproblémové štartovanie motora aj pri teplotách pod -50 °C, oleje 5W pri teplotách okolo

-40 °C atď. (platí to len orientačne, tento údaj do značnej miery závisí na type a veľkosti

motora).

Letné označenie garantuje dostatočnú viskozitu oleja pri vysokých letných teplotách.

Všeobecne platí, že čím vyššie je číslo letnej triedy, tým vyššia môže byt teplota okolia pri

zabezpečení dostatočného mazania motora (t. j. olej nie je príliš „riedky“). V praxi sa ukázalo, že

v európskych klimatických podmienkach úplne postačujú triedy 40, resp. 50, oleje triedy 60

môžu zapríčiniť mierne zníženie výkonu motora.

V súčasnej dobe sa prakticky výhradne používajú tzv. viacstupňové (multigrade) motorové oleje,

ktoré umožňujú celoročné bezpečné mazanie motora v rozličných klimatických podmienkach.

Označujú sa kombináciou zimnej a letnej triedy, typické sú napr.: 0W-40, 5W-40 alebo 5W-50,

10W-40 a 15W-40.

2. Výkonnostné kategórie

Výkonová špecifikácia charakterizuje okamžité aj dlhodobé vlastnosti motorového oleja

pri rôznych formách prevádzkového zaťaženia. Hodnotené sú vlastnosti ako napríklad

ochrana proti oteru, oxidácii a korózii stien valcov a ložísk, ochrana proti tvorbe

usadenín pri vysokých teplotách, oxidačná stabilita, penenie oleja, úspora paliva atď.

Na označenie výkonnostnej kategórie motorových olejov sa používajú nasledujúce

normy:

  • špecifikácia API (American Petroleum Institute, USA)
  • klasifikácia CCMC (Comité des Constructeurs d´Automobile du Marché

Commun, EU)

  • klasifikácia ACEA (Associacion des Constructeurs Européenes d´Automobile,

EU)

• firemné normy výrobcov motorov a vozidiel

  • špecifikácia MIL-L (normy americkej armády)

• iné špecifikácie (napr. ILSAC)

V súčasnosti majú pre určenie výkonovej kvality oleja dominantný význam špecifikácie

API, ACEA a firemné normy popredných výrobcov automobilov. Klasifikácia CCMC je

zastaralá a jej uvádzanie je len dočasné. Špecifikácie MIL-L sa uplatňujú v kategórii

úžitkových vozidiel.

Klasifikácia API

Táto norma rozlišuje motorové oleje podla typu motora na zážihové (benzínové)

označené písmenom „S“ (= Service) a vznetové (naftové) označené písmenom „C“

(= Commercial). Výkonový stupeň je vyjadrený pre daný typ motora ďalším písmenom

(od „A“ vyššie). Čím je toto písmeno v abecede ďalej, tým kvalitnejší je olej. Spravidla

platí, že ak je ako prvá uvedená špecifikácia „S“, je olej určený predovšetkým pre

benzínové motory, ak „C“, pre naftové motory.

  1. SJ/CF - olej prioritne pre benzínové motory, použiteľný aj pre naftové motory.

CE/SG - olej prioritne pre naftové motory, použiteľný aj pre benzínové motory.

Špecifikácia API odráža vývoj mazív na americkom kontinente, preto pri vyšších

triedach nevyhovuje tak úplne podmienkam pre európske motory (americké a európske

motory sú konštrukčne, objemovo a výkonovo odlišné, čo sa okrem iného prejavuje aj v

odlišných nárokoch na obsah prísad tvoriacich pri spaľovaní popol).

V súčasnosti sa používajú nasledujúce výkonnostné triedy API:

SE (od r. 1972) oleje pre mimoriadne veľké namáhanie, spĺňajúce požiadavky výrobcov

motorov vyrobených od roku 1971 do roku 1979.

SF (od r. 1980) oleje pre mimoriadne veľké zaťaženie motorov vyrobených medzi rokmi

1980 až 1989, oproti SE vylepšené protioterové vlastnosti, oxidačná stabilita a ochrana

voči tvorbe usadenín.

SG (od r. 1989) oleje pre motory vyrobené po roku 1989, spĺňajúce najprísnejšie

požiadavky na minimalizáciu opotrebovania a zníženie tvorby kalov.

SH (od r. 1993) vlastnosti ako SG, testované podľa najnáročnejšieho skúšobného

protokolu CMA (CMA = Chemical Manufacturers Association).

SJ (od r. 1997) oleje pre zážihové motory vyznačujúce sa doteraz najvyššou kvalitou,

zohľadňujú najprísnejšie emisné limity a nároky na úsporu paliva.

CC (od r. 1961) oleje pre mierne preplňované vznetové motory pracujúce v stredne

náročných a náročných podmienkach, obsahujúce aditíva proti korózii a tvorbe

vysokotepelných usadenín (pre modely 1964 – 1970).

CD (od r. 1955) oleje pre vysoko zaťažované, predovšetkým preplňované motory s

kompresorom pracujúcim pri vysokých otáčkach a s rozličnou kvalitou paliva, obsahujú

aditíva proti tvorbe vysokotepelných usadenín a korózii ložísk (pre modely 1970 –

1979).

CE (od r. 1984) oleje pre výkonné, veľmi namáhané motory, najmä preplňované s

priamym vstrekovaním (pre modely od r. 1983).

CF (od r. 1994) oleje pre motory s nepriamym vstrekovaním, bez kontroly emisií,

vylepšené vlastnosti (usadeniny na pieste, korózia ložísk).

CF-2 oleje pre dvojtaktné motory vyžadujúce účinnú kontrolu oteru a tvorby usadenín.

CF-4 oleje pre štvortaktné motory ťažkých nákladných áut pracujúce s najvyšším

stupňom preplňovania v najnáročnejších podmienkach, hlavne pre ťažké ťahače v

diaľničnej prevádzke (pre modely od r. 1990).

CG-4 (od r. 1994) oleje pre štvortaktné vysokootáčkové motory áut pracujúce v

najnáročnejších cestných i terénnych podmienkach.

CH-4 (od r. 1998)

Klasifikácia CCMC

Ako reakcia európskych výrobcov automobilov na nie celkom vyhovujúcu klasifikáciu

API pre európske typy motorov vzniklo v roku 1972 Združenie konštruktérov

automobilov - CCMC, ktorého klasifikácia delí motorové oleje do troch skupín - oleje pre

zážihové motory (označené písmenom „G“ = Gasoline), oleje pre vznetové motory

(označené „D“ = Diesel) a oleje pre vznetové motory osobných automobilov (označené

„PD“ = Passenger Diesel). Výkonový stupeň je vyjadrený pre daný typ motora číslom

(od „1“ vyššie). Čím je toto číslo vyššie, tým kvalitnejší je olej. V súčasnosti sa od

klasifikácie CCMC postupne upúšťa a nahrádza sa klasifikáciou ACEA.

Klasifikácia CCMC používala nasledujúce výkonnostné triedy:

G4 (od r. 1989) oleje so zvýšenou oxidačnou stabilitou, zredukovanou tvorbou kalov a

zvýšenou ochranou proti opotrebovaniu.

G5 (od r. 1989) oleje spĺňajúce najprísnejšie predpisy pre ekonomické, tzv. „energy

conserving“ oleje, ďalej vylepšené vlastnosti oproti G4.

D4 (od r. 1989) oleje so zlepšenou kontrolou viskozity, so zvýšenou ochranou proti

opotrebovaniu ventilového rozvodu, zachovávajúce vyššiu čistotou piestu atď.

DS (od r. 1989) ako D4, ale spĺňa prísnejšie požiadavky a umožňuje predĺženie lehoty

výmeny olejovej náplne.

PD2 (od r. 1989) odráža vyššie požiadavky na čistotu piestu v „turbodieselových“

motoroch osobných áut.

Klasifikácia ACEA

Združenie CCMC bolo od roku 1991 nahradené Asociáciou európskych konštruktérov

vozidiel - ACEA, ktorá koncom roka 1995 vydala vlastnú výkonnostnú klasifikáciu

motorových olejov. Klasifikácia ACEA delí motorové oleje do troch skupín - oleje pre

zážihové motory (označené písmenom „A“), oleje pre vznetové motory osobných a

ľahkých úžitkových vozidiel (označené písmenom „B“) a oleje pre vysokovýkonné

vznetové motory (označené písmenom „E“). Výkonnostný stupeň je vyjadrený pre daný

typ motora číslom (od „1“ vyššie). V zásade platí, že čím je toto číslo vyššie, tým

kvalitnejší je olej.

V súčasnosti sa používajú nasledujúce výkonnostné triedy ACEA:

A1-98 (od r. 1998) oleje s vysokou ochranou piestu pred tvorbou usadenín, tvorbou

kalov a opotrebovaním, s vysokou odolnosťou proti oxidácii pri vysokých teplotách.

Umožňujú dosahovať úspory paliva min. 2,5% v porovnaní s olejmi 15W-40.

A2-98 (od r. 1998) ako A1-98, lepšia ochrana ložísk, vyššia výkonnosť ako u CCMC G4.

A3-98 (od r. 1998) ako A2-98, s vyššou odolnosťou voči oxidácii pri vysokých teplotách,

vyššou výkonnosťou ako pri CCMC G5.

B1-98 (od r. 1998) oleje zabezpečujúce vysokú ochranu piestu pred tvorbou usadenín a

vačiek proti opotrebovaniu, umožňujúce dosahovať úspory paliva min. 2,5%

v porovnaní s olejmi 15W-40.B2-98 (od r. 1998) ako B1-98, lepšia ochrana ložísk, vyššia výkonnosť ako u CCMC

B3-98 (od r. 1998) ako B2-98, lepšia ochrana vačiek proti opotrebovaniu, kontrola

viskozity a rozptyľovania sadzí, vyššia výkonnosť ako u CCMC PD2.

B4-98 (od r. 1998) ako B2-98, ale pre motory s priamym vstrekovaním.

E1-98 (od r. 1998) oleje s vysokou ochranou piestu pred tvorbou usadenín a vačiek

proti opotrebovaniu, lepšie ako u CCMC D4.

E2-98 (od r. 1998) lepšie vlastnosti ako E1-96, predovšetkým vyššia čistota a nižšie

opotrebovanie motora.

E3-98 (od r. 1998) ako E2-96, lepšia ochrana vačiek pred opotrebovaním, kontrola

viskozity a rozptyľovania sadzí, vyššia výkonnosť ako u CCMC D5.

E4-98 (od r. 1998) oleje pre vznetové motory najvyššej výkonnostnej úrovne (tzv. SHPD

- Super High Performance Diesel) s predĺženým intervalom výmeny oleja.

E5-98 (od r. 1999) čistota piestu ako u ACEA E3-98, ale znížené opotrebovanie motora

v porovnaní s E3 a E4.

Firemné normy výrobcov automobilov a motorov

Mnohí výrobcovia automobilov a motorov požadujú od motorových olejov splnenie

dodatočných požiadaviek, ktoré nie sú zahrnuté v metodike testov API alebo ACEA

(zahrnutá je napr. kompatibilita s tesniacimi materiálmi a pod.). V kategórii osobných

automobilov sa najčastejšie uvádzajú normy VW/AUDI, BMW a PORSCHE, v kategórii

úžitkových vozidiel zasa normy MERCEDES BENZ (MB), MAN a VOLVO.

Najčastejšie odkazy bývajú na normy VW, MB a MAN:

VW 501.01 zodpovedá ACEA A2-96, oleje pre benzínové a nepreplňované naftové

motory

VW 500.00 zodpovedá ACEA A3-96, oleje pre benzínové a nepreplňované, palivo

šetriace naftové motory.

VW 505.00 zodpovedá ACEA B2-96, oleje pre všetky typy naftových motorov, vrátanie

preplňovaných.

MB 227.011 zodpovedá ACEA E1-96, oleje pre nepreplňované naftové motory,

výmenná lehota 15 000 km.

MB 228.0/1 zodpovedá ACEA E2-96, oleje pre nepreplňované a preplňované naftové

motory, výmenná lehota 30 000 km.

MB 228.2/3 zodpovedá ACEA E3-96, oleje pre nepreplňované a preplňované naftové

motory, predĺžená lehota výmeny oleja (45 000 km).

MB 228.5 zodpovedá ACEA E4-98, oleje pre motory nákladných vozidiel vyrobené po

roku 1996, veľmi dlhé výmenné lehoty (60 000 km a viac).

MB 229.1 zodpovedá ACEA A2, B2 + ďalšie testy, oleje pre dieselové i benzínové

motory osobných automobilov.

Párne čísla za bodkou (0, 2 a 4) znamenajú jednostupňové (monograde) oleje, nepárne

čísla (1, 3 a 5) viacstupňové (multigrade) oleje. Uvedené lehoty pre výmenu oleja platia

iba pre diaľkovú dopravu.

MAN 270/271 zodpovedá ACEA E2-98 a API CD/SF.

MAN M3275 zodpovedá ACEA E3-98

MAN M3277 zodpovedá ACEA E4-98, zrovnateľné s MB 228.5

MAN 3291 zodpovedá ACEA E4

Klasifikácia MIL-L

V kategórii úžitkových automobilov sa uvádzajú pre motorové oleje nasledujúce normy

americkej armády:

MIL-L 2104D (od r. 1983) zodpovedá API CD-II, viacstupňové (multigrade) oleje pre

benzínové a dvojtaktné naftové motory.

MIL-L 2104E/F (od r. 1983) zodpovedá API SD/CD-II, CE, viacstupňové (multigrade)

oleje pre benzínové a naftové motory vrátanie naftových dvojtaktných (platnosť

schválenia týchto noriem skončila v roku 1997, boli nahradené klasifikáciou API).MIL-L 46152E (od r. 1990) zodpovedá API SG/CC, predovšetkým oleje pre benzínové

motory pracujúce v nebojových podmienkach, vydané pre účely americkej štátnej

správy (platnosť tejto normy skončila v roku 1991, kedy bola nahradená klasifikáciou

API).

Ostatné klasifikácie

Okrem uvedených klasifikácií sa možno stretnúť aj s ďalšími normami, ako je napr.

klasifikácia ILSAC (International Lubricant Standartisation Advisory Committee -

Medzinárodný poradný výbor pre štandardizáciu mazív). V súčasnosti existujú 2 triedy

ILSAC:

GF-1 zrovnateľná s API SH s požiadavkou na 2,7% úspory paliva.

GF-2 ako GF-1 a naviac musí vyhovovať nárokom na zvýšenú úsporu paliva (VI-A),

nižší obsah fosforu v oleji (max. 0,1%), nižšiu odparovateľnosť (pri 0W a 5W).

Dodatočne sa testuje penivosť, tvorba usadenín a čerpateľnosť.

Klasifikácia maloobjemových zážihových dvojtaktných motorov

Dvojtaktné benzínové motory motocyklov, mopedov, skútrov, reťazových píl, sekačiek

na trávu a prívesné lodné motory sú klasifikované v závislosti na výkone motora podľa

noriem API, JASO a NMMA:

Pre jednostopové vozidlá sa používajú následujúce výkonnostné triedy:

API TA / JASO FA mopedy a iné malé motory

API TB / JASO FB skútre a iné vysokozaťažované malé motory 50 až 200 ccm

API TC / JASO FC rôzne vysokovýkonné motory

Pre lodné motory sa používajú nasledujúce výkonnostné triedy:

NMMA TC-W zastaralé

NMMA TC-W II zastaralé

NMMA TC-W 3 oleje pre všetky lodné motory

NMMA = National Marine Manufactures association

Významné inštitúcie v oblasti olejárskeho priemyslu

AAMA - American Automobile Manufacturers Association (FORD, GM, CHRYSLER) -

Asociácia amerických výrobcov automobilov

ACEA - Association des Constructeurs Européens d Automobile - Asociácia

európskych konštruktérov vozidiel

API - American Petroleum Institute - Americký petrochemický inštitút

ASTM - American Society for Testing and Materials - Americká spoločnosť pre

skúšobníctvo a materiály

ATC - Technical Committee of Additive Suppliers in Europe (Additive Technical

Commitee) - Technický výbor európskych dodávateľov prísad

ATIEL - Association Technique de I Industrie Européen des Lubrifiants - Asociácia

európskych výrobcov priemyslových mazív

CCMC - Comité des Constructeurs d Automobile du Marché Commun - Združenie

európskych konštruktérov automobilov

CEC - Coordinating European Council for Performance Test Development of Engine

Lubricants and Fuels - Koordinačný európsky výbor pre rozvoj výkonnostných testov

motorových mazív a palív

CMA - Chemical Manufacturers Association - Asociácia výrobcov chemických

produktov

EMA - Engine Manufacturers Association - Asociácia výrobcov motorov

ILSAC - International Lubricant Standartisation Advisory Commitee - Medzinárodný

poradný výbor pre štandardizáciu mazív

SAE - Society of Automotive Engineers - Spoločnosť automobilových inžinierov